Framtidens design

Återanvändning av trähus i en cirkulär ekonomi.

Beställare

Forskning och utveckling

Familjemedlem

ETTELVA Arkitekter

Tjänster

Arkitektur
Hållbarhet

Uppdrag

Design för återanvändning i en cirkulär ekonomi betyder att byggnader bör vara flexibla för framtida ändrade behov så att resursuttag och klimatpåverkan kan minskas. I projektet Framtidens design utforskar vi tillsammans med RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet samt representanter från hela värdekedjan hus som vi utifrån konceptstudier kan utveckla genom två testbäddar av demonterbara och återanvändbara träbyggnader som utgår från miljönytta och samverkan i den cirkulära värdekedjan.

Resultat

I demo 2 har vi arbetat fram en flexibel demonterbar byggnad som kan ändras, flyttas och byggas på vid behov, som berikar platsen den står på och anpassas till sitt sammanhang. Flexibilitetshuset ska spara resurser i alla faser under livslängden och därmed ge låg klimatpåverkan. Huset byggs med IsoTimber väggelement av 99 % trä och Masonite Beams bjälklag med lättbalk för långa spännvidder. Varje byggdels ingående material, vikt och kopplingspunkter dokumenteras digitalt för framtiden.

Fyra olika faser för den flexibla byggnaden studerades och klimatpåverkan beräknades:

■ Fas 1 Nybyggnation – utvinning av råvaror, tillverkning av material och produkter, transporter och byggnation.

■ Fas 2 Byte av planlösning/funktion – väggar flyttas, nya väggar tillverkas/transporteras, utbytta väggar transporteras.

■ Fas 3 Byte av plats – inklusive demontering, transport och återmontering samt återvinning av utbytta delar.

■ Fas 4 Påbyggnad – från två till fyra våningar med hiss, nya byggdelar, taket demonteras/återmonteras, nya våningar och hiss monteras, återvinning av utbytta delar.