Nälsta Hage

Beställare

JM

Familjemedlem

ETTELVA Arkitekter

Tjänster

Projektidé och stadsstruktur

Uppdrag

Tillsammans med JM har ETTELVA tagit fram förslaget Nälsta hage som ett bidrag till markanvisningstävlingen för Vinsta/Nälstastråket. Uppdraget var att föreslå en projektidé och stadsstruktur för att visa på marknyttjande, funktioner, upplevelsevärden och kvaliteter att ta till vara på för att utveckla området.

Resultat

Vårt vinnande förslag visar hur gammalt och nytt flätas samman genom att stärka befintliga och tillföra nya kvaliteter, skala och strukturer i relation till befintliga markförhållanden, omgivande landskapsrum och bebyggelse.